დაუთაშვილი ირაკლი

სპეციალიზაცია: საერთო
მომსახურების სფერო: საერთო
ტელეფონის ნომერი: 574 10 22 10

ადვოკატის შესახებ:
ირაკლი დაუთაშვილის იურიდიული (საადვოკატო) მომსახურება მოიცავს: სამოქალაქო და ადმინისტრაციული დავების წარმოებას ყველა ინსტანციის სასამართლოში; საგადასახადო დავების წარმოებას სსიპ შემოსავლების სამსახურსა და ფინანსთა სამინისტროსთან არსებულ დავების განხილვის საბჭოში; წარმომადგენლობას ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან; სახელშეკრულებო ურთიერთობების მართვასა და რისკების ანალიზს; იურიდიული დოკუმენტების შედგენასა და მათი აღსრულების უზრუნველყოფას;
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი