კომიტეტების შესახებ

საკომიტეტო საქმიანობის განვითარებით, ადვოკატურის როლისა და ჩართულობის გაზრდა ქვეყანაში მიმდინარე სამართლებრივ და საკანონმდებლო პროცესებში, ადვოკატთა ასოციაციის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიოტირეტია.

ასოციაციაში მოქმედი კომიტეტების მიზანია:

► დვოკატთა ჩართულობის უზრუნველყოფა ასოციაციის საქმიანობაში.

► ასოციაციის ინსტიტუციურ გაძლიერებაზე ზრუნვა.

► ადვოკატების ინტერესების წარმოდგენა და დაცვა.

► ადვოკატების მონაწილეობის ხელშეწყობა კანონშემოქმედების პროცესსა და მართლმსაჯულების რეფორმებში.

► სამართლის უზენაესობის პრინციპის განმტკიცებასა და მართლმსაჯულების ეფექტიანი ადმინისტრირების პროცესში ასოციაციის ჩართულობის უზრუნველყოფა.

 

ამჟამად, ასოციაციის თბილისის ოფისში ფუნქციონირებს 13 მუდმივმოქმედი კომიტეტი და 13 რეგიონული კომიტეტი.

 

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი