წევრთა საყურადღებოდ!

16 მაისი 2023

აღმასრულებელი საბჭოს 16.02.2023 წლის გადაწყვეტილებით დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოების საფუძველზე, გამოცემულ იქნა ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი, რომლის თანახმადაც, 2023 წლის და 2022 წლის 31 ოქტომბრამდე გადავადებული (2021-2022 წლების) საწევრო დავალიანების მქონე წევრებს “ადვოკატთა შესახებ” საქართველოს კანონის 213 მუხლის 1-ლი პუნქტის “ზ” ქვეპუნქტის თანახმად, შეუწყდათ ასოციაციის წევრობა.

ამონაწერი აღმასრულებელი საბჭოს ოქმიდან.

2021 წლის საწევრო დავალიანების მქონე წევრთა სია.

2022 წლის საწევრო დავალიანების მქონე წევრთა სია.

2023 წლის საწევრო დავალიანების მქონე წევრთა სია.

დამატებით, გაცნობებთ, რომ საწევრო დავალიანების 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში, გადახდის შეთხვევაში, გადახდისთანავე აღგიდგებათ ასოციაციის წევრობა.

 

ასოციაციის საბანკო რეკვიზიტები:

მიმღები: სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

მიმღები ბანკი: სს "ბაზისბანკი"

ანგარიში: GE27BS0000000004836000

ბანკის კოდი: CBASGE22

გთხოვთ, დანიშნულებაში მიუთითოთ თქვენი სიითი ნომერი და სახელი, გვარი.

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი