წევრთა საყურადღებოდ

15 აპრილი 2022

აღმასრულებელი საბჭოს 25.01.2022 წლის გადაწყვეტილებით დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოების საფუძველზე, გამოცემულ იქნა ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი, რომლის თანახმადაც 2021-2022 წლების საწევრო დავალიანების მქონე წევრებს  “ადვოკატთა შესახებ” საქართველოს კანონის 213 მუხლის 1-ლი პუნქტის “ზ” ქვეპუნქტის თანახმად, შეუწყდათ ასოციაციის წევრობა.

დამატებით, გაცნობებთ, რომ საწევრო დავალიანების 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში, გადახდის შეთხვევაში, გადახდისთანავე აღგიდგებათ ასოციაციის წევრობა.

 

ასოციაციის საბანკო რეკვიზიტები:

მიმღები: სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

მიმღები ბანკი: სს "ბაზისბანკი"

ანგარიში: GE27BS0000000004836000

ბანკის კოდი: CBASGE22

გთხოვთ, დანიშნულებაში მიუთითოთ თქვენი სიითი ნომერი და სახელი, გვარი. 

 

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი