წევრთა საყურადღებოდ!

20 მაისი 2024

აღმასრულებელი საბჭოს 06.02.2024 წლის გადაწყვეტილებით დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოების საფუძველზე, გამოცემულ იქნა ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი, რომლის თანახმადაც, 2024 წლის საწევრო დავალიანების მქონე წევრებს “ადვოკატთა შესახებ” საქართველოს კანონის 213 მუხლის 1-ლი პუნქტის “ზ” ქვეპუნქტის თანახმად, შეუწყდათ ასოციაციის წევრობა.

ამონაწერი აღმასრულებელი საბჭოს ოქმიდან.
დავალიანების მქონე წევრთა სია.

დამატებით, გაცნობებთ, რომ საწევრო დავალიანების 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში, გადახდის შეთხვევაში, გადახდისთანავე აღგიდგებათ ასოციაციის წევრობა.

 

ასოციაციის საბანკო რეკვიზიტები:

მიმღები: სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

მიმღები ბანკი: სს "ბაზისბანკი"

ანგარიში: GE27BS0000000004836000

ბანკის კოდი: CBASGE22

გთხოვთ, დანიშნულებაში მიუთითოთ თქვენი სიითი ნომერი და სახელი, გვარი.

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი