კონკურსი-ეთიკის კომისიის აპარატის იურისტი

1 ივლისი 2024

"საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის" შესახებ:

ადვოკატთა ასოციაცია არის "ადვოკატთა შესახებ" საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომლის მისიაა ხელი შეუწყოს საქართველოში კანონის უზენაესობის განმტკიცებასა და ხარისხიანი და სანდო მართლმსაჯულების სისტემის დამკვიდრებას.

სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია, აცხადებს ვაკანსიას ეთიკის კომისიის აპარატის იურისტის პოზიციაზე.

სახელფასო განაკვეთი: 1500 (ათას ხუთასი) ლარი გადასახადების ჩათვლით
სამუშაო ადგილი: თბილისი (ადვოკატთა ასოციაციის ოფისი)
სამუშაო საათები: 10:00-18:00 (ორშაბათი-პარასკევი)
დასაქმების ვადა: შერჩეული კანდიდატი აღნიშნულ პოზიციაზე დასაქმდება პირველ ეტაპზე გამოსაცდელი ვადით და მუშაობის ხარისხის მიხედვით შეთანხმდება დასაქმების შემდგომი ვადა.

სამუშაო აღწერილობა:

** მომხმარებელთა კონსულტაცია დისციპლინური წარმოების პროცედურის შესახებ;
** ადვოკატთა კონსულტაცია ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის საკითხებზე;
** ეთიკის კომისიაში შემოსული კორესპონდენციის აღრიცხვა/შემდგომი საბუთბრუნვის უზრუნველყოფა;
** ეთიკის კომისიის დისციპლინური საქმისწარმოების ორგანიზება;
** ეთიკის კომისიის მხარდაჭერა გადაწყვეტილებების პროექტებზე მუშაობის გზით;
**ეთიკის კომისიის ანალიტიკური მხარდაჭერა: ადვოკატის პროფესიული ეთიკის სფეროში არსებული საერთაშორისო და შიდა პრაქტიკის მოძიება და დამუშავება;
**საჭიროების შემთხვევაში, კომპეტენციის სფეროში შემავალ საკითხებზე სხვა საქმიანობის განხორციელება.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები და უნარ-ჩვევები:

** უმაღლესი იურიდიული განათლება (უპირატესობა მიენიჭება მაგისტრის ხარისხს);
** სამუშაო აღწერილობით გათვალისწინებული საქმიანობის შესაბამისი მინიმუმ 2 წლის გამოცდილება;
** ქართულის და ინგლისურის მაღალ დონეზე ცოდნა (წერა და საუბარი);
** იურიდიული კვლევის ჩატარებისა და ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
** შემჭიდროებულ ვადებში მუშაობის უნარი;
** კომუნიკაციის უნარი;
** დამოუკიდებლად და ჯგუფში მუშაობის უნარი;
** ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის მიმართ ინტერესი;
** სასურველია ჩაბარებული ჰქონდეს ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა.

კონკურსის ეტაპები:

I ეტაპი: განაცხადების მიღება და შეფასება. განაცხადი უნდა შედგებოდეს შემდეგი დოკუმენტებისგან (არასრული განაცხადები არ განიხილება):

** CV;
** სამოტივაციო წერილი ქართულ ენაზე (მიმოიხილეთ რატომ ხართ დაინტერესებული ვაკანსიით და რატომ ფიქრობთ, რომ აკმაყოფილებთ საკონკურსო მოთხოვნებს - მაქსიმუმ 400 სიტყვა);
უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი/დოკუმენტები.

II ეტაპი: წერითი დავალება.

აღნიშნულ ეტაპში მოიაზრება კაზუსის წერა ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის თემაზე.

III ეტაპი: გასაუბრება.

აღნიშნულ ეტაპზე მოწვეული იქნებიან მხოლოდ II ეტაპზე შერჩეული კანდიდატები.

კონკურსში მონაწილე პირი უნდა ფლობდეს შემდეგ ნორმატიულ მასალას:

** "საქართველოს კონსტიტუცია";
** საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი;
** საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი;
** საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი;
** საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი;
** საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;
** საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი;
** "ადვოკატთა შესახებ" საქართველოს კანონი;
** ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსი;
** "ადვოკატთა დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური წარმოების შესახებ" დებულება.

განაცხადების წარდგენის პროცესი:

განაცხადის მიღების ბოლო ვადა: 2024 წლის 7 ივლისი.

დაინტერესებულმა კანდიდატებმა "I ეტაპში" ჩამოთვლილი დოკუმენტები (დაზიპული სახით თქვენი ვინაობის მითითებით) უნდა გამოაგზავნოთ შემდეგ ელ-ფოსტაზე: ethics@gba.ge

ელფოსტის სათაურში მიუთითეთ ვაკანსიის დასახელება - ეთიკის კომისიის აპარატის იურისტი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი