დისტანციური სწავლება

20 სექტემბერი 2019

ინტელექტუალური საკუთრების ზოგადი კურსი (DL101GE) ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის (WIPO/ისმო) აკადემიის დისტანციური სწავლების კურსია, რომელიც ხელმისაწვდომია ქართულ ენაზე. კურსი უსასყიდლოა და  მიზანშეწონილია ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებით დაინტერესებული ნებისმიერი პირისთვის. კურსის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში, მონაწილეები მიიღებენ WIPO- აკადემიის მიერ გაცემულ სერტიფიკატებს, რომლის საფუძველზეც შესაძლებლობა ექნებათ WIPO-ს აკადემიაში შეისწავლონ ინტელექტუალური საკუთრების სამართლის ცალკეული დარგების შესახებ სხვა კურსები.

კურსს ხელმძღვანელობენ WIPO- მიერ აკრედიტირებული სსიპ საქართველოს ინტელექ­ტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის საქპატენტის სასწავლო ცენტრის ტრენერები (ტუტორები).

კურსზე რეგისტრაცია შეუძლია ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს 2019 წლის 25 ოქტომბრამდე საქპატენტის ვებგვერდის მეშვეობით: http://www.sakpatenti.gov.ge/ka/page/181/  

სადაც, ასევე მოცემულია დეტალური ინფორმაცია:

კურსის აღწერილობა

კურსზე რეგისტრაციის სახელმძღვანელო 

კურსზე რეგისტრაცია  

გთხოვთ გაითვალისწინოთ DL101GE კურსის  თარიღები:

  • კურსზე რეგისტრაციის ბოლო ვადა:                                    25.10.19;
  • ორიენტაციის პერიოდი:                                                          25.10.19 28.10.19; 
  • სწავლა და ტუტორებთან კონსულტაცია:                           28.10.19 06.12.19;
  • მასალის გამეორება და მომზადება გამოცდისთვის:        07.12.19 08.12.19;
  • გამოცდა:                                                                                       09.12.19 10.12.19.

საკონტაქტო ინფორმაცია: dl101ge@sakpatenti.org.ge

აღნიშნული კურსი აკრედიტირებულია საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის მიერ და სრულად ფარავს წლის სავალდებულო კრედიტებს, გარდა ეთიკისა.

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი