ასოციაციის საინფორმაციო ბარათი

28 თებერვალი 2019

გთხოვთ, გაეცნოთ ადვოკატთა ასოციაციის 2018 წლის შემაჯამებელ საინფორმაციო ბარათს, რომელშიც მოკლედ არის მიმოხილული ასოციაციის საქმიანობის ყველა მიმართულებით განხორციელებული მნიშნელოვანი ღონისძიებები და მოვლენები:

საინფორმაციო ბარათი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ფონდი

ადვოკატები

ადვოკატის პროფილი