ადვოკატთა საყურადღებოდ!

27 აპრილი 2021

გაცნობებთ, რომ ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს 2021 წლის 22 აპრილის გადაწყვეტილებით, 2021 წლის საწევრო დავალიანების მქონე წევრთა მიმართ ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის გამოცემის მიზნით, ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების სავარაუდო თარიღად განისაზღვრა 2021 წლის 17 მაისი.

გთხოვთ, გაეცნოთ ამონაწერს აღმასრულებელი საბჭოს სხდომის ოქმიდან.

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი