ადვოკატთა საყურადღებოდ!

3 მაისი 2019

ადვოკატთა ასოციაცია, საერთაშორისო ასოციაცია საქართველოს ქალები მშვიდობისა და სიცოცხლისათვის მხარდაჭერით უზრუნველყოფს ასოციაციის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე წევრთა და მათი ოჯახის წევრთათვის საჭიროებისამებრ ეტლების, ყავარჯნების, ხელჯოხებისა და გადასაადგილებელი ჩარჩოების გადაცემას.

დაინტერესებულ წევრებს, გთხოვთ, მიმდინარე წლის 1-ელ ივნისამდე წარმოადგინოთ განცხადება მატერიალურად ადვოკატთა ასოციაციის ოფისში ან გამიგვიგზავნოთ დისტანციურად ელექტრონული ფოსტის საშუალებით: info@gba.ge.

განცხადებას თან უნდა ერთვოდეს:

  • პირადობის და საადვოკატო საქმინობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლები;
  • შესაბამისი სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი ან/და ლიცენზირებული სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ;
  • ოჯახის წევრის შემთხვევაში - ნათესაური კავშირის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი