ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს განცხადება

30 დეკემბერი 2019

კლიენტის ინტერესების დაცვისას საადვოკატო საქმიანობის ქვაკუთხედს კლიენტისა და ადვოკატის ნდობა და მათი კომუნიკაციის კონფიდენციალობა წარმოადგენს. პროფესიული საიდუმლოების დაცვა ადვოკატის ერთ-ერთი ფუნდამენტური უფლება და ვალდებულებაა, რაც გარანტირებულია როგორც საქართველოს კანონმდებლობით, ასევე მრავალი საერთაშორისო სამართლებრივი აქტით.
უნდა გვახსოვდეს, რომ ადვოკატი საჯარო ფუნქციის მატარებელი სუბიექტია, რომელსაც განსაკუთრებული როლი გააჩნია მართლმსაჯულების განხორციელების პროცესში. ადვოკატი ემსახურება ისეთ უმნიშვნელოვანესს მიზანს, როგორიცაა მოქალაქეებისა თუ იურიდიული პირების უფლებებისა და ინტერესების ეფექტიანი დაცვა. სწორედ ამიტომ, ადვოკატი სარგებლობს სამართლებრივი დაცვის მაღალი სტანდარტებით. ამასთან, ადვოკატსა და კლიენტს შორის წარმოებული ნებისმიერი საუბრის მიყურადება, ჩაწერა უკანონო და დაუშვებელია და წარმოადგენს ადვოკატის საქმიანობაში ჩარევის უხეშ ფორმას, რაც დასჯადია სისხლის სამართლის წესით, როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო დონეზე. 
გვსურს შეშფოთება გამოვხატოთ, რომ ბოლო პერიოდში, სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეთა მხრიდან გახშირდა მცდელობა, ამა თუ იმ ფორმით, ადვოკატი დაავალდებულონ, გაამჟღავნოს ის ინფორმაცია და ისაუბროს იმ საკითხებზე, რომელიც ადვოკატისთვის ცნობილი გახდა მისი პროფესიული საქმიანობის ფარგლებში. აღნიშნულ პირებს მოვუწოდებთ მხედველობაში მიიღონ ის მნიშვნელოვანი გარემოება, რომ ადვოკატის მიერ პროფესიული საქმიანობის ფარგლებში მოპოვებული ნებისმიერი ინფორმაცია კონფიდენციალურია და ექვემდებარება გაუმჟღავნებლობის აბსოლუტურ პრივილეგიას, გასული დროის მიუხედავად. აღნიშნული პრინციპი ვრცელდება როგორც უშუალოდ საადვოკატო საქმიანობის განხორციელებისას მიღებულ ინფორმაციაზე, ასევე ადვოკატს/საადვოკატო ბიუროს პარტნიორსა და კლიენტს შორის ნებისმიერი სახის პროფესიულ კომუნიკაციაზე. 
სამწუხაროდ, საჯარო განცხადებების გაკეთებისას არ ხდება იმის სწორად გააზრება, რომ პროფესიული საიდუმლოების დაცვის პრინციპის უგულვებელყოფამ და ამით გამოწვეული ნდობის ფაქტორის დაზიანებამ, თუ რაოდენ დიდი ზიანი შეიძლება მიაყენოს ქვეყანაში ფიზიკური თუ იურიდიული პირების უფლებრივ მდგომარეობას, მართლმსაჯულების განხორციელებასა და კანონის უზენაესობას. 
ამიტომ, გვსურს, ყველას მოვუწოდოთ, რომ ადვოკატის საქმიანობასთან დაკავშირებით განცხადებების გაკეთებისას, თუ გარკვეული ქმედების განხორციელებისას, სწორად შეაფასონ პროფესიის არსი და ფუნდამენტური პრინციპები, რათა ზიანი არ მიადგეს უფლებების დაცვასა და მართლმსაჯულების განხორციელებას ჩვენს ქვეყანაში. 
 

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი