ადვოკატთა ასოციაციამ  2 წლიანი უფასო იურიდიული დახმარების პროექტი დაასრულა

8 აპრილი 2021

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციამ  2 წლიანი უფასო იურიდიული დახმარების პროექტი: „შშმ პირთა და პალიატიური მზრუნველობის საჭიროების მქონე პაციენტთა უფასო იურიდიული დახმარება“  - წარმატებით დაასრულა.
პროექტის ფარგლებში შეირჩა და გადამზადდა 9 ადვოკატი, რომლებმაც უფასო იურიდიული დახმარება გაუწიეს პროექტის ბენეფიციარებს. 
იურიდიული დახმარება მოიცავდა მომსახურებებს როგორებიცაა:
•    იურიდიული კონსულტაცია; 
•    სარჩელის/შესაგებელის შედგენა და წარდგენა;
•  დაზარალებულის ინტერესების დაცვა სასამართლოსა და სხვა უწყებებში ყველა იმ საქმეზე, რომელიც ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე არსებული ქონებრივი თუ არაქონებრივი უფლებების დარღვევით იყო გამოწვეული.
•    პენიტენციურ დაწესებულებაში მონახულება და საქმის გაცნობა.

საერთო ჯამში პროექტის ფარგლებში 33-მა მოქალაქემ კვალიფიციური იურიდიული დახმარება მიიღო. აღსანიშნავია, რომ ბენეფიციართა სასარგელოდ წარმატებით დასრულდა სასამართლო დავები. 
პრო-ბონო პროექტი ადვოკატთა ასოციაციამ „ღია საზოგადოების ფონდის“ მხარდაჭერით განახორციელა. 
 

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი