ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდაზე რეგისტრაცია დაიწყო 3 თებერვალს და გაგრძელდება 2 მარტამდე!

ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდაზე რეგისტრაცია ხორციელდება ელექტრონულად, შესაბამისი პორტალის გამოყენებით (იხ. ბმული).  

გამოცდაზე დარეგისტრირების მსურველმა, განაცხადის ფორმას უნდა დაურთოს შემდეგი დოკუმენტები: 

► საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის ასლი;
► უმაღლესი იურიდიული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი (დიპლომი ან კვალიფიკაციის არსებობის დამადასტურებელი ცნობა); 
საზღვარგარეთ მიღებული უმაღლესი იურიდიული განათლების შემთხვევაში, გამოცდის ჩაბარების მსურველმა გამოცდაზე რეგისტრაციისას,    უნდა წარმოადგინოს ცნობა/წერილი „ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრიდან“, მისი დიპლომის აღიარების შესახებ).
► ელექტრონული ფერადი ფოტოსურათი 3X4-ზე;
►გამოცდაზე რეგისტრაციის საფასურის - 190 ლარის გადახდის ქვითარი (GE97VT6600000000803803 ბანკის კოდი: UGEBGE22)

რეგისტრაციის დასრულებამდე, სასწავლო ცენტრი ამოწმებს განმცხადებელის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტების შესაბამისობას ზემოხსენებულ ფორმალურ მოთხოვნებთან.
ხარვეზის დადგენის შემთხვევაში, განმცხადებელს ეცნობება ხარვეზის თაობაზე. 
აპლიკანტს ხარვეზის აღმოსაფხვრელად ეძლევა ვადა რეგისტრაციის დასრულებამდე.

რეგისტრაციის ბოლო ვადაა 2020 წლის 2 მარტი 18:00 სთ.

გავრცელებულია ელექტრონული პროგრამები, რომლებიც აპლიკანტებს გამოცდებისთვის მომზადებას პირდება, გატყობინებთ, რომ აღნიშნული პროგრამები არ არის მხარდაჭერილი ჩვენი ორგანიზაციის მიერ და ადვოკატთა ასოციაცია არ იღებს პასუხისმგებლობას შედეგებზე.

ადვოკატთა ასოციაციის მიერ ორგანიზებულია მხოლოდ ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდებისთვის მოსამზადებელი სამთვიანი კურსი. დაინტერესების შემთხვევაში იხილეთ ბმული.

გამოცდაზე რეგისტრაცი

გისურვებთ წარმატებას!

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი