რეგისტრაცია ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდაზე

ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდის 2023 წლის საგაზაფხულო სესიაზე რეგისტრაცია დასრულებულია.

ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდაზე რეგისტრაცია ხორციელდება ელექტრონულად, აპლიკანტის პორტალის გამოყენებით.

გამოცდაზე დარეგისტრირების მსურველმა, განაცხადის ფორმას უნდა დაურთოს შემდეგი დოკუმენტები: 

► საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის ასლი;
► უმაღლესი იურიდიული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი (დიპლომი ან კვალიფიკაციის არსებობის დამადასტურებელი ცნობა); 
(საზღვარგარეთ მიღებული უმაღლესი იურიდიული განათლების შემთხვევაში, გამოცდის ჩაბარების მსურველმა გამოცდაზე რეგისტრაციისას, უნდა წარმოადგინოს ცნობა/წერილი "განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრიდან“ დიპლომის აღიარების შესახებ);
► ელექტრონული ფერადი ფოტოსურათი 3X4-ზე;
►გამოცდაზე რეგისტრაციის საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი.

საკვალიფიკაციო გამოცდის საფასური შეადგენს 250 ლარს. საფასურის გადახდისას გთხოვთ, გამოიყენეთ შემდეგი საბანკო რეკვიზიტები და დანიშნულებაში მიუთითეთ თქვენი სახელი, გვარი და "ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდის საფასური": 

მიმღები ბანკი: სს ბაზისბანკი
ბანკის კოდი: CBASGE22
მიმღების დასახელება: სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია
ანგარიში ნომერი: GE59BS0000000000134028

რეგისტრაციის დასრულებამდე, სასწავლო ცენტრი ამოწმებს განმცხადებელის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტების შესაბამისობას ზემოხსენებულ ფორმალურ მოთხოვნებთან. ხარვეზის დადგენის შემთხვევაში, განმცხადებელს ეცნობება ხარვეზის თაობაზე. აპლიკანტს ხარვეზის აღმოსაფხვრელად ეძლევა ვადა რეგისტრაციის დასრულებამდე.

გაცნობებთ, რომ ადვოკატთა საკვალიფაკაციო გამოცდა სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაციით 2023 წლის 03 ივნისს, სისხლის სამართლის სპეციალიზაციით 2023 წლის 4 ივნისს და საერთო სპეციალიზაციით 2023 წლის 10 ივნისს ჩატარდება. დამატებით დეტალები ეცნობებათ რეგისტრირებულ აპლიკანტებს რეგისტრაციის დასრულების შემდგომ.

დამატებით გაცნობებთ, რომ საგამოცდო პროგრამა და საგამოცდო მასალა ხელმისაწვდომია მხოლოდ ელექტრონული ფორმით და განთასებულია ადვოკატთა ასოციაციის ვებ-გვერდზე. 

გისურვებთ წარმატებას!
 

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი