საკვალიფიკაციო გამოცდები

ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა ტარდება წელიწადში არანაკლებ ორჯერ, რომლის ჩატარების წესსა და საგამოცდო პროგრამას ამტკიცებს და გამოცდის ჩატარების თარიღს/ადგილს განსაზღვრავს საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭო. ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა ტარდება საქართველოს სახელმწიფო ენაზე, სამოქალაქო სამართლის, სისხლის სამართლის და საერთო სპეციალიზაციით.

ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების უფლება აქვს უმაღლესი იურიდიული განათლების მქონე ნებისმიერ პირს.

ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდის წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში პირი იღებს ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების დამადასტურებელ დოკუმენტს (სერტიფიკატს), რომელიც ძალაშია გამოცდის ჩაბარებიდან 10 წლის განმავლობაში.