რეგისტრაცია მოსამზადებელ კურსებზე

ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდისთვის მოსამზადებელ კურსებზე რეგისტრაცია დასრულებულია!

ა) უმაღლესი იურიდიული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი (დიპლომი); ბ) საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი; დ) საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი (ანგარიშის ნომერი: GE97VT6600000000803803, ბანკის კოდი: UGEBGE22)

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი