ადვოკატთა საყურადღებოდ

16 ნოემბერი 2018

გთხოვთ გაეცნოთ თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 

 

2018 წლის 16 ოქტომბრის გადაწყვეტილებას -N 3/6423-18

 

2018 წლის 18 ოქტომბრის გადაწყვეტილებას - N 3/6478-18

 

2018 წლის 20 ოქტომბრის გადაწყვეტილებას - N 3/6768-18

 

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი