ინტელექტუალური საკუთრების სამართლის კომიტეტი

კომიტეტის მიზანია ინტელექტუალური საკუთრების სამართლის განვითარებაზე, კანონმდებლობის სწორ იმპლემენტაციასა და ეფექტურ აღსრულებაზე ზრუნვა. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად, კომიტეტი შეიმუშავებს კანონპროექტებს, წინადადებებს, ანგარიშებს და რეკომენდაციებს ინტელექტუალური საკუთრების სამართლის საკითხებზე და მართავს სხვადასხვა ფორმატის სამუშაო შეხვედრებს სახელმწიფო თუ არასამთავრობო ინსტიტუტებთან.