ორდერის სავადებულო რეკვიზიტები

ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს 2006 წლის 1-ლი თებერვლის გადაწყვეტილებით დამტკიცებულია ორდერის სავალდებულო რეკვიზიტები:

იურიდიული ფირმის/ბიუროს, ადვოკატის დასახელება, მისამართი, ორდერის გაცემის თარიღი;
დოკუმენტის დასახელება - ორდერი;
ადვოკატის სახელი გვარი და სიითი N;
იურიდიული პირის სახელწოდება, რეგისტრაციის ნომერი;
დავალების შინაარსი (უნდა მოიცადეს საპროცესო მოქმედებას და მათი შესრულების ადგილს და ორგანოს);
ორდერის გამცემი პირის ხელმოწერა;
ორდერის მოქმედების ვადა (თუ ორდერის გამცემი პირი არ მიუთითებს ორდერის მოქმედების კონკრეტულ ვადას, გაცემული ორდერი არის უვადო).

 

 

 

 

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი