საწევრო შენატანი

საწევრო შენატანი გადაიხდება ფულადი სახით და ოდენობა შეადგენს 200 ლარს. პირის ადვოკატთა ასოციაციაში გაწევრიანების შემდეგ ყოველი მომდევნო წლის საწევრო შენატანის გადახდა ხდება ყოველწლიურად, მიმდინარე წლის 31 დეკემბრამდე ასოციაციის საბანკო რეკვიზიტებზე.

 

საშეღავათო საწევრო

ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს გადაწყვეტილებით განსაზღვრულია ასოციაციის იმ წევრების შერჩევის კრიტერიუმები, რომლებზეც ვრცელდება აღმასრულებელი საბჭოს მიერ დადგენილი საშეღავათო საწევროს გადახდის ვალდებულება: 

50%-იანი შეღავათი ვრცელდება ასოციაციის წევრებზე რომლებიც არიან:

►მრავალშვილიანი მშობლები. აღნიშნულის დამადასტურებლად უნდა წარმოადგინოთ: მშობლების პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლები; შვილების დაბადების მოწმობის ასლები.

►შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები (პირველი და მეორე ჯგუფი). აღნიშნულის დამადასტურებლად უნდა წარმოადგინოთ: პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, შესაბამისი სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი ან/და ლიცენზირებული სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ.

►ახორციელებენ საადვოკატო საქმიანობას საქართველოს რეგიონებში. აღნიშნულის დამადასტურებლად უნდა წარმოადგინოთ: პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, რეგიონის საგადასახადო სამსახურიდან გაცემული ცნობა გადასახადის გადამხდელ ფიზიკურ პირებად რეგისტრაციის შესახებ.

►საპენსიო ასაკის მქონე პირები. აღნიშნულის დამადასტურებლად უნდა წარმოადგინოთ: პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი და შესაბამისი ტერიტორიული ორგანოს სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ გაცემული ცნობა.

75%-იანი შეღავათი ვრცელდება ასოციაციის წევრებზე რომლებიც არიან:

► საპენსიო ასაკის მქონე წევრები რომლებიც ამავდროულად საადვოკატო საქმიანობას ახორციელებენ საქართველოს რეგიონებში. აღნიშნულის დამადასტურებლად უნდა წარმოადგინოთ: პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, შესაბამისი ტერიტორიული ორგანოს სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ გაცემული ცნობა და რეგიონის საგადასახადო სამსახურიდან გაცემული ცნობა გადასახადის გადამხდელ ფიზიკურ პირებად რეგისტრაციის შესახებ.

საშეღავათო საწევროზე განაცხადი შესაძლებელია წარმოდგენილ იქნას ასოციაციის ოფისში მატერიალური სახით ან დისტანციურად (იხილეთ "მიმართვა საშეღავათო საწევროზე" ქვემოთ).

*შენიშვნა: გთხოვთ, მომართვისას გაითვალისწინოთ შეღავათის სახე და მოთხოვნის შესაბამისად სრულყოფილად ატვირთოთ სავალდებულოდ წარმოსადგენი დოკუმენტები.  

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ფონდი

ადვოკატები

ადვოკატის პროფილი