ბიუროების რეესტრი

„ადვოკატთა შესახებ“  საქართველოს კანონის მე-5 თავი აწესრიგებს საადვოკატო საქმიანობის ორგანიზების სამართლებრივ ფორმებს და საქმიანობის საფუძვლებს. ადვოკატს უფლება აქვს საადვოკატო საქმიანობის განხორციელებისთვის შექმნას საადვოკატო ბიურო, რომლის შესახებ ინფორმაცია 10 დღის ვადაში უნდა წარედგინოს საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციას. ინფორმაციაში მითითებული უნდა იყოს ბიუროს მისამართი და სხვა საკონტაქტო ინფორმაცია. გთხოვთ, ინფორმაცია გამოგვიგზავნეთ შემდეგ ელ-ფოსტის მისამართზე: info@gba.ge 


ბიუროს სახელწოდება მისამართი ტელეფონი ბიუროს ვებ-გვერდი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი