დავით იაკობაშვილი

სპეციალიზაცია: სამოქალაქო
მომსახურების სფერო: სამოქალაქო სამართალი
მისამართი: საქართველო, თბილისი აკ. წერეთლის N117
ტელეფონის ნომერი: 599901179
ენები: ქართული, ინგლისური
ელ. ფოსტა: djacobashvili@gmail.com

ადვოკატის შესახებ:
ჩემი პროფესიული გამოცდილება მოიცავს სამოქალაქო სამართლებრივ, ვალდებულებით და სანივთო, ადმინისტრაციულ და სადაო საგადასახადო საკითხებში სამართლებრივ ექსპერტიზას, კომპანიის საქმიანობის სრულ სამართლებრივ მხარდაჭერას, შესაბამისი დოკუმენტაციების: სამართლებრივი რეკომენდაციების, რეგლამენტაციების, შიდა კორპორატიული დოკუმენტების, ბრძანებების, სამართლებრივი დასკვნების, შინაგანაწესის, შრომის ხელშეკრულებების, მინდობილობების, კონტრაჰენტებთან ხელშეკრულებების, სარჩელების, საჩივრების, დასკვნების, რეკომენდაციების და სხვა დოკუმენტაციის მომზადება, წარმომადგენლობას, სასამართლოებში, სააღსრულებლო ორგანოებში, მესამე პირებთან და ასევე სხვადასხვა ადმინისტრაციულ/სახელმწიფო ორგანოებში.
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი