დავით ახალბედაშვილი

სპეციალიზაცია: სამოქალაქო
მომსახურების სფერო: სამოქალაქო სამართალი
ტელეფონის ნომერი: +995 596 100-435
ენები: ქართული, რუსული, ინგლისური
ელ. ფოსტა: David.akhalbedashvili@gmail.com

ადვოკატის შესახებ:
სრული იურიდიული/საადვოკატო მომსახურება სამოქალაქო და ადმინისტრაციული კატეგორიის საქმეებზე: ✅უძრავი ქონების (სახლების, ავტოფარეხების, სარდაფების, მიწის ნაკვეთების) რეგისტრაცია; ✅ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის სადამფუძნებლო დოკუმენტაციის (წესდების, ოქმების) შედგენა, მიწის ნაკვეთის (ეზოს) რეგისტრაცია (წითელი ხაზების დადგენა); ✅ კომპანიებისთვის იურიდიული დოკუმენტაციის შედგენა, ბიზნესის (სამეწარმეო) და არასამეწარმეო იურიდიული პირების რეგისტრაცია; ✅საგადასახადო საქმეები (დავები); ✅ორმაგი მოქალაქეობის მიღება, ბინადრობის ნებართვის მიღება; ✅სახელმწიფოსა და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაცია, იჯარით აღება; ✅მშენებლობის ნებართვის აღება, ექსპლუატაციაში მიღება, ლეგალიზაცია; ✅სააღსრულებო საქმეებთან დაკავშირებული დავები; ✅საპატრულო პოლიციის ჯარიმების გასაჩივრება; ☑️საოჯახო და მემკვიდრეობითი დავები; ☑️სახელშეკრულებო დავები; ☑️ქონებრივი დავები; ☑️სამეზობლო დავები; ☑️შრომითი დავები; ☑️ იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტების დადგენა სასამართლოში (დაბადება, გარდაცვალება, მამობის დადგენა, სახელის ან/და გვარის უზუსტობა, მემკვიდრეობის მიღება და აშ); ☑️არასრულწლოვნის საკუთრებაში არსებული ქონების გასხვისებაზე თანხმობის მოპოვება სასამართლოდან. 📑იურიდიული დოკუმენტაციის (ხელშეკრულებების, ოქმების, წესდებების, განცხადებების, შუამდგომლობების, საჩივრების, სარჩელების, შესაგებლების) შედგენა; 👨‍💼წარმომადგენლობა ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან, სასამართლოსა და ადმინისტრაციულ ორგანოებში; ✔️სრული იურიდიული კონსულტაცია.
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი