გიორგი ჩხაიძე

სპეციალიზაცია: სამოქალაქო
მომსახურების სფერო: სამოქალაქო სამართალი
მისამართი: თბილისი გოგი დოლიძის 11
ტელეფონის ნომერი: 595090117
ენები: ქართული
ელ. ფოსტა: giorgichxaidze23@gmail.com

ადვოკატის შესახებ:
ძირითადი მიმართლებები : 1. სააღსრულებო წარმოება ( სააღსრულებო წარმოების შეწყვეტა , შეჩერება , გამარტივებული წარმოება ასევე წარმომადგენლობა როგორც კრედიტორის ასევე მოვალის სასარგებლოდ ) . 2. შრომითი დავები ( სამსახურში აღდგენა , სახელფასო დავალიანების მიღება , განაცდური დღეების ანაზღაურება ) . 3. სასესხო დავები ( პირგასამტეხლოს და პროცენტის შემცირება , ქონების დაყადაღება , ვალის დაბრუნება და სხვა ) 4. ქონებრივი დავები ( ქონების რეგისტრაცია , მითვისებული უძრავი ქონების გათავისუფლება ) 5. ალიმენტის დაკისრება ( ალიმენტის მოთხოვნა და დაკისრება ) . ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სამართლებრივი საკითხი რომელზეც გჭირდებათ კვალიფიციური იურიდიული დახმარება .
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი