ტყეშელაშვილი გელა

სპეციალიზაცია: საერთო
მომსახურების სფერო: სისხლის სამართალი
მისამართი: ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზირი, 142
ტელეფონის ნომერი: 557901108
ენები: ქართული, რუსული, ინგლისური
ელ. ფოსტა: gtyeshelashvili@mai.ru

ადვოკატის შესახებ:
დაბადების თარიღი: 15.12.1969 წელი. ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს გადაწყვეტილებით, გელა ტყეშელაშვილი იკავებს ასოციაციის სისხლის სამართლის კომიტეტის წევრის (მეორე მოწვევა) და სოციალური კომიტეტის წევრის პოზიციებს. გააჩნია პრაქტიკოსი ადვოკატისა (საერთო სპეციალიზაცია; არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება) და პედაგოგიური საქმიანობის მრავალწლიანი გამოცდილება. არის საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი და 19 წლის მანძილზე უწყვეტად ახორციელებს დამოუკიდებელ საადვოკატო საქმიანობას. პროფესიული მოღვაწეობის დაწყებიდან დღემდე - მენტორი ადვოკატი, 2019 წლიდან -სასამართლო მედიატორი. განათლება 1997 წელი - იურისტის კვალიფიკაცია 5 წლიანი უმაღლესი განათლების საფუძველზე (მაგისტრი); 1999-2000 წ. სამოსამართლეო სწავლების ცენტრი; 2016-2019 წ.ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი (სისხლის სამართლის მიმართულება); სერტიფიკატები ადვოკატის სერტიფიკატი საერთო სპეციალიზაციაში; არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება; მოსამართლის თანაშემწე; ადამიანის უფლებათა ევროპული სამართალი და სასამართლო; საქმეთა ნაკადის მართვა სასამართლოში; იურიდიული მართლწერა სასამართლოში; ფინანსური სამართლის ძირითადი ელემენტები და საგადასახადო დავები; იურიდიული მომსახურების მარკეტინგი; აღკვეთის ღონისძიებები, ევროკონვენციის მე-5 მუხლი; გაძლეიერებული სემინარი სისხლის სამართალში; სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი (გაძლიერებული სწავლება); სასამართლო გადაწყვეტილებების დასაბუთება სისხლის სამართლის საქმეებზე; სისხლის სამართალი და სისხლის სამართლის პროცესი; ადვოკატთა პროფესიული ეთიკა; განათლება ადამიანით ვაჭრობის პრევენციის სამსახურში; ადვოკატთა უნარები (ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო); სასამართლო ექსპერტიზა; გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციის აკრძალვა; თსუ პროექტი იმიტირებული სასამართლო (საჩვენებელი პროცესი); საპროცესო შეთანხმება; სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საფუძვლები; ადვოკატის როლი მედიაციის განვითარებაში; ადამიანის უფლებები და სისხლის სამართალი; მენტორი ადვოკატი; სასამართლო მედიაცია. სამუშაო გამოცდილება 2001-2002 წ. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სააღსრულებო დეპარტამენტი; 2002 წ. საერთო სპეციალიზაციის ადვოკატი (სპს. ადვოკატი და კომერცია); 2000—2003 წ. თბილისის ეკოლოგიურ-ეკონომიკური ინსტიტუტი (მოწვეული ლექტორი-სისხლის სამართალი, სახელმწიფოსა და სამართლის ისტორია); 2002-2006 წ. საქ. ადვოკატთა ეროვნული ასოციაციის ყვარლის ბიუროს დირექტორი (საერთო სპეციალიზაციის ადვოკატი); 2003-2009 წ. საქართველოს საპატრიარქოს ,,ნეკრესისა და ჰერეთის ეპარქიის“ იურისტი; 2000-2012 წ. სამართლის მასწავლებელი (ა) შპს. სკოლა მერმისი; ბ) საქ. საპატრიარქოს ყვარლის ,,წმინდა ილია მართლის სახელობის გიმნაზია“; გ) ყვარლის რაიონის ახალსოფლის №1 საჯარო სკოლა; დ) თბილისი 69-ე საჯარო სკოლა); 2006-2008 წ. ჰუმანიტარული კოლეჯი - იურიდიული მიმართულების ხელმძღვანელი; სისხლის სამართლისა და სახელმწიფოსა და სამართლის ისტორიის პედაგოგი; 2009-2012 წ. საჯარო სკოლის სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე (ერთი მოწვევა); 2010-2015 წ. ყვარლის საოლქო საარჩევნო კომისიის იურისტი; 2010-2018 წ. კორპორატიული იურისტის პოზიცია (2010-2018 წ. შპს ,,ფასტ პლიუსი“-ს და შპს. ,,ნაგ გრუპ“-ის, ხოლო 2016-2018 წ. შპს. ,,ლენდ-გრუ“-ს, შპს. ბითუმი“-სა და შპს ,,ნიკო და კომპანი“-ს იურისტი, რომელთა წარმატებულ ბიზნეს საქმიანობასთანაცაა დაკავშირებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მნიშვნელოვანი პროექტების განხორციელება საქართველოში); 2016 წ. კოალიცია ქართული ოცნების ყვარლის ოფისის იურისტი; 2015-2018 წ. წმინდა მეფე დავით აღმაშენებლის სახელობის საქველმოქმედო ფონდის იურისტი-კონულტანტი; 2017-2018 წ. საქართველოს ,,კუდო“-ს (საბრძოლო ხელოვნება) ფედერაციის იურისტი; სამცნიერო მოღვაწეობა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობა სამეცნიერო ნაშრომები, სტატიები: 1. სასჯელის შეფარდება შემამსუბუქებელი გარემოებების გათვალისწინებით (სტატია); 2. ქმედების მცირე მნიშვნელობა სისხლის სამართალში (სტატია); 3. განზრახ მკვლელობის მცდელობა და კვალიფიკაციის პრობლემები (სტატია); 4. სიცოცხლის მოსპობა გაუფრთხილებლობით (სტატია); 5. კავკასიელ ხალხთა ადათობრივი სამართლის ტრანსფორმაცია სამოქალაქო საზოგადოებაში (სტატია); 6. ქართული ადათობრივი სამართლის მოკლე მიმოხილვა (სტატია) 6. ქონების ჩამორთმევის მიზანშეწონილობისა და პროპორციულობის საკითხი თანამედროვე სისხლის სმართალში (სადისერტაციო თემა; დამუშავების სტადიაზე). ჩართულობა 2016-2019 წ. თსუ თინათინ წერეთლის სახ. სტუდენტთა სამეცნიერო სახოგადოების თანადამფუძნებელი და წევრი; 2016-2018 წ. თსუ თინათინ წერეთლის სახ. სტუდენტთა სამეცნიერო სახოგადოების სტუდენტთა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციების (ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული, ბრალის გამომრიცხველი ზეკანონური გარემოებები, ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირის ქმედუნარიანობა, კანონმდებლობისა და პრაქტიკის ევროპეიზაცია და სხვა) ექსპერტი-შემფასებელი; 2017 წ. თსუ თინათინ წერეთლის სახ. სტუდენტთა სამეცნიერო სახოგადოების ნომინანტი, ნომინაციაში ,,კახეთის კოლორიტი“. 2018 წ. თსუ კონფერენციის ადამიანის უფლებები და სისხლის სამართალი, მონაწილე; 2018წ. ქართულ-გერმანული საერთაშორისო კონფერენციის (ნარკოტიკული დანაშაული და სისხლის სამართლის პოლიტიკა) მონაწილე; 2019 წ. კონფერენციის ,,საგადასახადო სამართლის აქტუალური საკითხები“ მონაწილე (ადვოკატთა ასოციაცია); 2019 წ. კონფერენციის ,,სამშენებლო სამართალი“ მონაწილე (ადვოკატთა ასოციაცია); 2019 წ. კონფერენციის (სვანეთში) ქართული ჩვეულებითი სამართალი მონაწილე (ადვოკატთა ასოციაცია); 2013, 2015, 2019 წ. კავკასიოლოგთა საერთაშორისო კონგრესის მონაწილე (თსუ კავკასიოლოგიის ინსტიტუტი); 2003 წ. ნეკრესისა და ჰერეთის ეპარქიის, ალიბეგლოს ,,ილია ჭავჭავაძის სახელობის თეატრი“-ს საქართველოში საქველმოქმედო გასტროლის საინიციატივო და სარგანიზაციო ჯგუფის წევრი და ორგანიზატორი; 2005 წ. სპორტული კავშირი (მიმართულება ძიუდო) ,,წიწილო“-ს დამფუძნებელი და იურისტი; 2005 წ. კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახლ-მუზეუმის გადარჩენისათვის მიძღვნილი საქველმოქმედო ღონისძიების ორგანიზატორი; 2005 წ. უნარშეზღუდულთა დასახმარებლად ორგანიზებული საქველმოქმედო ღონისძიებების ორგანიზატორი; 2006 წ. საქველმოქმედო კომპანია ,,ნატვრის ხე“-სთან ერთად არაერთი საქველმოქმედო ღონისძიების ორგანიზატორი; 2016 წ. გარდაცვლილი პოეტი - პაატა გულიაშვილის პოემის - ,,სიყვარულის ზეობა“ გამოცემის და პრეზენტაციის (თსუ) ინიციატორი და საგამომცემლო ჯგუფის წევრი; 2019 წ. ვეტერინარულ მეცნიერებათა დოქტორი, არჩილ ბატიაშვილის ნაშრომის (წიგნი), სასამართლო-ვეტერინარული ექსპერტიზა ხორცისა და ხორცის პროდუქტების სანიტარული შეფასებით -რეცენზენტი; 2007, 2008, 2015, 2019 წლებში - მეოთხე, მეცხრე, მეათე და მეთერთმეტე კლასის მოსწავლეებისთვის ინიცირებული პროექტის ,,სინდისის სასამართლო“ (იმიტირებული პროცესი) ავტორი და კონსულტანტი (პროექტი განხორციელდა: საქ. საპატრიარქოს წმ ილია მართლის სახ. ყვარლის გინმაზია, ყვარლის მუნიციპალიტეტის ახალსოფლის საჯარო სკოლა, თბილისის 169-ს საჯარო სკოლა, თბილისის 69-ე საჯარო სკოლა, ონის საჯარო სკოლა). 2017 წ. არასამთავრობო ორგანიზაციების ინიცირებით ნაწარმოები, ადვოკატის პროფესიაში შევლასთან დაკავშირებული, კვლევის ჯგუფის წევრი/კონსულტანტი. 07.05.2018 წლიდან, საქართველოს საპატრიარქოს ჩოხოსანთა საზოგადოების ყვარლის სადროშოს მეთაური. პერსონა 2019-ს ტიტულის მფლობელი. მის წარმოებაში იყო და არის არაერთი წარმატებით დასრულებული თუ მიმდინარე დავები ირანის სალეჩოს, თუ სომხეთის რესპუბლიკის იურისტთა რეკომენდაციით, სპეციალიზაციის მიხედვით. ენები ქართული, რუსული, ინგლისური; გერმანული-საშუალოდ, სპარსული, აზერბაიჯანული და ავარული ენები - საბაზისო დონეზე. კომპიუტერული პროგრამები • Microsoft office Word • Microsoft office excel • Microsoft office power point • Ethernet
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი