ამაშუკელი ალექსანდრე

სპეციალიზაცია: სამოქალაქო
მომსახურების სფერო: სამოქალაქო სამართალი
მისამართი: თბილისი, სიმონ ჩიქოვანის (ყოფილი ხილიანის) ქ. #2/7, ფართი 4
ტელეფონის ნომერი: 571713434
ენები: რუსული, ინგლისური
ელ. ფოსტა: sandro@sandros.net

ადვოკატის შესახებ:
პროფილი: 1) ბინებთან და მიწის ნაკვეთებთან დაკავშირებული სამოქალაქო და ადმინისტრაციული დავები; 2) უხარისხო მომსახურებით და საქონლით მოყენებული ზიანის ანაზღაურება; 3) სამუშაოზე აღდგენა; 4) საჯარო რეესტრის, მერიის - სამშენებლო ნებართვების თაობაზე, საარჩევნო ადმინისტრაციის, საგადასახადო, საბაჟო და სოციალური ორგანოების ადმინისტრაციული ქმედებების, ხელშეკრულებების და აქტების ბათილობა ან გამოცემა; 5) დაყადაღებული ქონების რეალიზაცია; 6) პატივისა და ღირსების შელახვა; 7) საოჯახო; 8) მხარდამჭერ პირად ცნობა, არანებაყოფლობითი ფსიქიატრიაული დახმარების მიზნით პირის სტაციონარში მოთავსება.
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი