მოსამზადებელ კურსზე რეგისტრაცია

მოსამზადებელ კურსზე რეგისტრაცია ხორციელდება ელექტრონულად, შესაბამისი განაცხადის ფორმის შევსებით (იხ. ქვემოთ "სარეგისტრაციო ფორმა").  

მოსამზადებელ კურსზე დარეგისტრირების მსურველმა პირმა განაცხადის ფორმას უნდა დაურთოს შემდეგი დოკუმენტები: 

► საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის ასლი;
► უმაღლესი იურიდიული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი (დიპლომი ან ცნობა); 
► ელექტრონული ფერადი ფოტოსურათი 3X4-ზე;
► კურსის საფასურის გადახდის ქვითარი (GE97VT6600000000803803 ბანკის კოდი: UGEBGE22)

მოსამზადებელი კურსის საფასური  სისხლის სამართლის სპეციალიზაციით და სამოქალაქო სამართლის  განხრით შეადგენს 700 ლარს, ხოლო საერთო სპეციალიზაციის მიმართულებით -  900 ლარს.

რეგისტრაციის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის განმავლობაში, სასწავლო ცენტრი ამოწმებს განმცხადებელის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტების ზემოხსენებულ ჩამონათვალთან შესაბამისობას და ხარვეზის დადგენის შემთხვევაში, განმცხადებელს ეცნობება ხარვეზის თაობაზე, რომლის აღმოსაფხვრელად დამატებით ეძლევა 3 სამუშაო დღე.

მოსამზადებელი კურსის მონაწილეებს, სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული დეტალები და სალექციო კურსის ჩატარების ადგილი დამატებით ეცნობებათ სასწავლო ცენტრის ადმინისტრაციის მიერ.

რეგისტრაციის ბოლო ვადაა 2019 წლის 28 თებერვალი, 18:00 სთ.

ა) უმაღლესი იურიდიული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი (დიპლომი); ბ)პირადობის მოწმობა ან პასპორტი; გ) ფერადი ფოტოსურათი 3X4 - ზე; დ)თანხის ჩარიცხვის ქვითარი (ანგარიშის N - GE97VT6600000000803803 ბანკის კოდი: UGEBGE22)

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ფონდი

ადვოკატები

ადვოკატის პროფილი