მოსამზადებელ კურსზე რეგისტრაცია

2 სექტემბრიდან ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდისთვის მოსამზადებელ კურსებზე რეგისტრაცია დაიწყო!

მოსამზადებელ კურსზე რეგისტრაცია ხორციელდება ელექტრონულად, შესაბამისი განაცხადის ფორმის შევსებით 12 სექტემბრის ჩათვლით 18:00 საათამდე. 

მოსამზადებელ კურსზე დარეგისტრირების მსურველმა, განაცხადის ფორმას უნდა დაურთოს (ატვირთოს) შემდეგი დოკუმენტები: 

►საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის ასლი;

►უმაღლესი იურიდიული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი (დიპლომი ან   ცნობა); 

►ელექტრონული ფერადი ფოტოსურათი 3X4-ზე;

►კურსის საფასურის გადახდის ქვითარი (GE97VT6600000000803803 ბანკის კოდი: UGEBGE22)

რეგისტრაციისთვის, ღილაკი იხილეთ ქვემოთ.

მოსამზადებელი კურსის საფასური,  სისხლის სამართლის ან სამოქალაქო

სამართლის  სპეციალიზაციით, შეადგენს 700 ლარს, ხოლო საერთო სპეციალიზაციით -  900 ლარს.

რეგისტრაციის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის განმავლობაში, სასწავლო ცენტრი ამოწმებს განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტების ზემოხსენებულ ჩამონათვალთან შესაბამისობას და ხარვეზის დადგენის შემთხვევაში, განმცხადებელს ეცნობება ხარვეზის თაობაზე, რომლის აღმოსაფხვრელად დამატებით ეძლევა 3 სამუშაო დღე.

გაცნობებთ, რომ კურსი ჩატარდება ონლაინ რეჟმში, ვებექსის პლატფორმის გამოყენებით.

მოსამზადებელი კურსის მონაწილეებს, სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული დეტალები დამატებით ეცნობებათ სასწავლო ცენტრის ადმინისტრაციის მიერ.

დამატებით გაცნობებთ, რომ მოსამზადებელ კურსზე რეგისტრაცია, არ იწვევს ავტომატურად ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდაზე რეგისტრაცას!

 

 

 

ა) უმაღლესი იურიდიული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი (დიპლომი); ბ)პირადობის მოწმობა ან პასპორტი; გ) ფერადი ფოტოსურათი 3X4 - ზე; დ)თანხის ჩარიცხვის ქვითარი (ანგარიშის N - GE97VT6600000000803803 ბანკის კოდი: UGEBGE22)

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი