მოსამზადებელ კურსზე რეგისტრაცია

23 იანვრიდან ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდისთვის მოსამზადებელ კურსებზე რეგისტრაცია დაიწყო!

მოსამზადებელ კურსზე რეგისტრაცია ხორციელდება ელექტრონულად, შესაბამისი განაცხადის ფორმის შევსებით 21 თებერვლის ჩათვლით 18:00 საათამდე. რეგისტრაციის ბმული იხილეთ ქვემოთ.

მოსამზადებელ კურსზე დარეგისტრირების მსურველმა პირმა განაცხადის ფორმას უნდა დაურთოს (ატვირთოს) შემდეგი დოკუმენტები

საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის ასლი;
უმაღლესი იურიდიული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი (დიპლომი ან ცნობა); 
ელექტრონული ფერადი ფოტოსურათი 3X4-ზე;
კურსის საფასურის გადახდის ქვითარი (GE97VT6600000000803803 ბანკის კოდი: UGEBGE22)

მოსამზადებელი კურსის საფასური,  სისხლის სამართლის ან სამოქალაქო
სამართლის  სპეციალიზაციით, შეადგენს 700 ლარსხოლო საერთო სპეციალიზაციით -  900 ლარს.

რეგისტრაციის დასრულებიდანსამუშაო დღის განმავლობაში, სასწავლო ცენტრი ამოწმებს განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტების ზემოხსენებულ ჩამონათვალთან შესაბამისობას და ხარვეზის დადგენის შემთხვევაში, განმცხადებელს ეცნობება ხარვეზის თაობაზე, რომლის აღმოსაფხვრელად დამატებით ეძლევა 3 სამუშაო დღე.

მოსამზადებელი კურსის მონაწილეებს, სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული დეტალები და სალექციო კურსის ჩატარების ადგილი დამატებით ეცნობებათ სასწავლო ცენტრის ადმინისტრაციის მიერ.

დამატებით გაცნობებთ, რომ მოსამზადებელ კურსზე რეგისტრაცია არ იწვევს ავტომატურად ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდაზე რეგისტრაცას.

 

კურსზე რეგისტრაცია დასრულდა!

 

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი