ადვოკატთა ასოციაციის 2018 წლის საერთო კრება

18 დეკემბერი 2018

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრებს გთხოვთ, გაეცნოთ 2018 წელს „ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონში შესული ცვლილებების თანახმად, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წესდებაში შესატან ცვლილებების პროექტსა და  „ადვოკატთა დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური წარმოების შესახებ“ დებულებაში შესატანი ცვლილებების პროექტს, რომლიც დასამტკიცებლად წარედგინება ადვოკატთა ასოციაციის საერთო კრებას მიმდინარე წლის 23 დეკემბერს.

გთხოვთ, თქვენი წინადადებები და რეკომენდაციები გვაცნობოთ წერილობით შემდეგ ელ ფოსტაზე: info@gba.ge.

თითოეული თქვენგანის ჩართულობა მეტად მნიშვნელოვანია !

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი