კომუნიკაციის და მედია სამართლის კომიტეტი

კომიტეტის მიზანია მედიასთან დაკავშირებული კანონმდებლობის სრულყოფაზე ზრუნვა, სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების დაცვის ხელშეწყობა ადვოკატთა კორპუსის აქტიური ჩართულობით და მასობრივი ინფორმაციის და კომუნიკაციის საშუალებებით მართლმსაჯულების სისტემაში არსებული გამოწვევების და მიღწევების შესახებ საზოგადოების ადეკვატური ინფორმირება. აღნიშული მიზნის მისაღწევად კომიტეტი შეიმუშავებს კანონპროექტებს, წინადადებებს, რეკომენდაციებს მედია სამართლის საკითხებზე, რომელსაც წარუდგენს ასოციაციაციის თავმჯდომარესა და აპარატს.