ადვოკატის სოციალური დაცვის კომიტეტი

კომიტეტის მიზანია, ადვოკატების სოციალურ-ეკონომიკური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის განხორციელება, მათი მდგომარეობის შესწავლა და დასკვნის წარდგენა ადვოკატთა ასოციასიისათვის. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად, კომიტეტი შეიმუშავებს კანონპროექტებს, წინადადებებს, ანგარიშებს და რეკომენდაციებს  და მართავს სხვადასხვა ფორმატის სამუშაო შეხვედრებს სახელმწიფო თუ არასამთავრობო ინსტიტუტებთან.