.menu li:hover ul{ display:block; }
 • პრესკონფერენცია

  23 ივნისს 15:00 საათზე საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიშვილმა პრესკონფერენცია გამართა და მოსამართლეების ლელა ცანავას და გიორგი მიქაუტაძის მიერ სავარაუდოდ ჩადენილი კორუფციული ქმედება, სამსახურებრივი სიყალბე, სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ფაქტების ამსახველი ვიდეომასალა გააცნო ჟურნალისტებს.

  სრულად წაკითხვა
 • ს.ს.ი.პ. ,,საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის“ აღმასრულებელი საბჭო ასოციაციაში პროკურატურის გამოცდაჩაბარებულ პირთა გაწევრიანების თემაზე არსებულ საჯარო დისკუსიას ეხმიანება

  ს.ს.ი.პ. ,,საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციისაღმასრულებელი საბჭო ასოციაციაში პროკურატურის გამოცდაჩაბარებულ პირთა გაწევრიანების თემაზე  არსებულ საჯარო დისკუსიას ეხმიანება

   

  ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარემ საჯარო გახადა თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციული კოლეგიის ორი კონკრეტული მოსამართლის მხრიდან ადმინისტრაციული სამართალწარმოების პროცესში შესაძლო კანონდარღვევის თაობაზე, რასაც თბილისის საქალაქო სასამართლოს განცხადება და მედიის საშუალებებში დისკუსია მოჰყვა. ასოციაციის თავმჯდომარის განცხადებით სასამართლომ, ისე, რომ პროცესის მსვლელობის განმავლობაში ადგილი არ ჰქონია სასარჩელო მოთხოვნის ტრანსფორმაციას თუ დაზუსტებას, ზეპირად გამოაცხადა სხვა შინაარსის გადაწყვეტილება, ხოლო წერილობით დოკუმენტში სხვა შინაარსი აისახა. ამასთან, ერთ-ერთ საქმეზე სასამართლომ დაუყოვნებლივ აღსასრულებლად მიაქცია ასოციაციის წინააღმდეგ გამოტანილი გადაწყვეტილება, რაც სასამართლო პრაქტიკაში ძალზედ იშვიათ-საგამონაკლისო შემთხვევას წარმოადგენს.

   

  მიგვაჩნია, რომ სასამართლო მაქსიმალურად უნდა შეეცადოს სამართალწარმოების პროცესში არ დაუშვას არანაირი კანონშეუსაბამო შემთხვევა, მაგრამ თუ რაიმე კანონდარღვევას მაინც ექნება ადგილი მართლმსაჯულების მაღალი ინტერესებიდან გამომდინარე, საკითხი წმინდა სამართლებრივ სიბრტყეში უნდა გადაწყდეს დისციპლინური პროცედურების შესაბამისად და არა მწვავე საჯარო დებატების ფორმატში, რათა არ დაზარალდეს იურიდიული პროფესიისადმი საზოგადოების ნდობა. ამასთან, შორს ვართ იმ აზრისაგან და იმის დაშვებაც არ გვინდა, რომ მოსამართლეებს შეეძლოთ რაიმე აკრძალული პირადი თუ ქონებრივი ინტერესებით ემოქმედათ და გვინდა ხაზი გავუსვათ გარემოებას, რომ მრავალი მოსამართლე ღირსეულად და კვალიფიციურად ასრულებს თავის პროფესიულ მოვალეობას საზოგადოებრივი ცხოვრების რთული პირობების მიუხედავად.

   

  აქვე, მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის გათვალისწინებით გვინდა რამდენიმე განმარტება გავაკეთოთ პროკურატურის გამოცდაჩაბარებულ პირთა ადვოკატთა ასოციაციაში გაწევრიანების საკითხთან დაკავშირებით. 

   

  ადვოკატის პროფესიაში შესვლის ერთ-ერთ აუცილებელ წინაპირობას ადვოკატთა ტესტირების გავლა წარმოადგენს, რაც ჯერ კიდევ 2001 წელს ,,ადვოკატთა შესახებ“ კანონით იქნა დადგენილი. 2007 წელს, მაშინდელი ხელისუფლების ინიციატივით, ადვოკატთა კორპუსთან შეუთანხმებლად, დაჩქარებული წესით კანონში შეტანილი იქნა ცვლილება, რომლითაც ადვოკატთა ტესტირებას გაუთანაბრდა პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდა,  რომელიც თვისობრივად ჩამოუვარდებოდა ადვოკათა ტესტირებას,  როგორც პროგრამული  ისე  ხარისხობრივი  თვალსაზრისით.  

  ,,ადვოკატთა შესახებ“ კანონის მე-11 მუხლის, მე-11 პუნქტის მიხედვით, ადვოკატთა ტესტირების გავლის დამადასტურებელი მოწმობა ძალას კარგავს, თუ პირი ტესტირების გავლიდან 7 წლის განმავლობაში არ დაიწყებს საადვოკატო საქმიანობას. 7 წლიანი მოქმედების ვადა აქვს ასევე მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის შედეგებსაც. მაშინ, როცა პროკურატურის მუშაკთა გამოცდის ძალმოსილებისათვის საერთოდ არაა ვადა დადგენილი (უვადოა), რაც არათანასწორ და უპირატეს მდგომარეობაში აყენებს პროკურატურის გამოცდაჩაბარებულ პირებს მოსამართლეთა და ადვოკატთა ტესტირებაგავლილი ურისტებთან შედარებით. ამასთან, ,,ადვოკატთა შესახებ“ კანონის  21-ე მუხლის, მე-3 პუნქტის “ბ” ქვეპუნქტი იმპერატიულად კრძალავს პირის ასოციაციაში გაწევრიანებას, თუ ტესტირების თარიღიდან გასულია 7 წელი, რასაც ადგილი ჰქონდა სადავო შემთხვევებში. ამდენად, აღმასრულებელმა საბჭომ მიიჩნია, რომ თუ ,,ადვოკატთა შესახებ“ კანონის ეს მოთხოვნები თანაბრად არ გავრცელდება პროკურორებზეც, ადვოკატები აღმოჩნდებიან აშკარად ისკრიმინაციულ მდგომარეობაში და უკვე ადვოკატებთან მიმართებაში დაირღვევა ევროპის ადამიანის უფლებათა დაცვის კონვენციის მე-14 მუხლი, დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის და ,,ადვოკატთა შესახებ“ კანონის შესაბამისი დებულებები.

   

  ზემოაღნიშნულის მიუხედავად, ქვემდგომმა  სასამართლოებმა  სხვაგვარად განმარტეს კანონი, ხოლო რაც ყველაზე სამწუხაროა, 2013 წელს უზენაესმა სასამართლომ საერთოდ მნიშვნელოვნად  არ  ჩათვალა  აღნიშნული  საკითხი  და  არსებითადაც  კი  არ იმსჯელა მასზე.

   

  და ბოლოს, იმის გათვალისწინებით, რომ საკითხი წარმოადგენს იშვიათ სამართლებრივ შემთხვევას და საქმე რთული კატეგორიისაა, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია, ს.ს.ი.პ. ,,საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციაში“ პროკურატურის გამოცდაჩაბარებულ პირთა გაწევრიანებასთან დაკავშირებული დავა განხილულ იქნას საქართველოს უზენაესი სასამართლოს დიდი პალატის მიერ, რათა მოხდეს კანონის სწორი განმარტება და ამ საკითხთან დაკავშირებით დამკვიდრდეს  ერთგვაროვანი  სასამართლო  პრაქტიკა.

  სრულად წაკითხვა
 • ადვოკატთა საპროტესტო აქცია

  22 აპრილს საქართველოს პარლამენტის წინ, ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილმა საპროტესტო აქცია გამართა. აქცია ,,უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის შესახებ“ კანონპროექტს შეეებოდა, რომელიც ადვოკატის პროფესიულ საქმიანობაში უხეშად ჩარევის საშიშროებას ქმნის, ადვოკატთა კორპუსი მოუწოდებს პარლამენტის წევრებს დაიცვან ადვოკატის და კლიენტის ურთიერთობების დემოკრატიული ფასეულობები და ხმა რა მისცენ აღნიშნულ კანონპროექტს. ზაზა ხატიაშვილმა აქციაზე განაცხადა: "კანონში ცვლილების შემდეგ ადვოკატის ინსტიტუტი ისპობა. კერძოდ, ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსს შეუძლია ადვოკატს უთხრას, რომ კლიენტთან მან არ უნდა აწარმოოს საქმე და უნდა შეუჩეროს გარიგება. არგუმენტი კი მხოლოდ ის იქნება, რომ ფინანსური სამსახურის უფროსი ამას საჭიროდ მიიჩნევს. ეს არის ფეოდალიზმში დაბრუნება და მისი ინსტიტუტის რღვევა". აღნიშნულთან დაკავშირებით, ზაზა ხატიაშვილმა პარლამენტში განცხადება შეიტანა და მოითხოვა, კანონმდებლებმა კანონში ცვლილებები არ განიხილონ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ადვოკატები ფართომასშტაბიან აქციებს დაიწყებენ.

  სრულად წაკითხვა
 • ევროპის ადვოკატთა ასოციაციების და სამართლის საბჭოს (CCBE) ოფიციალური ვებ-გვერდი საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციასთან თანამშრომლობაზე წერს

  დღეს, ევროპის ადვოკატთა ასოციაციების და სამართლის საბჭოს (CCBE) ოფიციალურ ვებ-გვერდზე საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის, CCBE-ს და პოლონეთის ადვოკატთა ასოციაციებს შორის  ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ ინფორმაცია გამოქვეყნდა, რომელსაც  30 მაისს, CCBE-ს პლენარული სესიის ფარგლებში მოეწერა ხელი ქალაქ გდანსკში, პოლონეთი.

  ხელმოწერის საზეიმო ცერემონიალს ესწრებოდა საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის დელეგაცია, რომელსაც წარმოადგენდა საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე  ზაზა ხატიაშვილი და საერთაშორისო მდივანი დავით ასათიანი.

   

  ევრიპის ადვოკატთა ასოციაციების  და სამართლის საბჭო (CCBE) არის მაღალი რეიტინგის ავტორიტეტული ორგანიზაცია, რომელიც აერთიანებს 35 ევროპის ქვეყნის ადვოკატთა ასოციაციას და წარმოადგენს მილიონზე მეტი  ადვოკატის ინტერესს.

   

  2008 წლიდან, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია, დამკვირვებლის სტატუსით, აქტიურად თანამშრომლობს ევროპის ადვოკატთა ასოციაციების და სამართლის საბჭოსთან (CCBE).

  სრულად წაკითხვა
 • ტრაგედია თბილისში

  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია გამოხატავს ღრმა მწუხარებას თბილისში დატრიალებული საშინელი ტრაგედიის გამო და უსამძიმრებს გარდაცვლილი მოქალაქეების ოჯახებს. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციაში შექმნილია შტაბი, რომელიც გახმარებას გაუწევს სტიქიით დაზარალებულ მოქალაქეებს.

  სრულად წაკითხვა
 • ვიზიტი სტრასბურგში

  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის დელეგაცია, აღმასრულებელი საბჭოს წევრი, ადვოკატი ირაკლი ყანდაშვილის ხელმძღვანელობით ევროპის საბჭოს მიწვევით იმყოფებოდა სტრასბურგში, სადაც მონაწილეობა მიიღო ევროპის საბჭოს მმართველი კომიტეტის სხდომაზე და ევროპის საბჭოს ეგიდით პირველად ორგანიზებულ იმიტირებულ სასამართლო პროცესებში.

  ვიზიტის ფარგლებში ირაკლი ყანდაშვილმა და სასწავლო ცენტრის დირექტორმა თინათინ ქარსელაძემ მონაწილეობა მიიღეს საერთაშორისო კონფერენციაში,რომელიც ეძღვნებოდა იურისტებისათვის ადამიანის უფლებათა და ევროპული სასამართლოს პრაქტიკის სწავლების მეთოდიკას.

  ევროპის საბჭოს მიერ პირველ იმიტირებულ პროცესებში მონაწილეობის მისაღებად,ევროპის საბჭოს მიერ ორგანიზებული გამჭვირვალე და ღია კონკურსის შედეგად შერჩეულ იქნენ ადვოკატთა ასოციაციის წევრები ზურაბ მუხურაძე, ია უჯმაჯურიძე და იურისტი მარიამ ასანიშვილი.

  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია ულოცავს იმიტირებული პროცესის მონაწილეებს წარმატებულ გამოსვლას და აგრძელებს ევროპის საბჭოსთან მჭიდრო თანამშრომლობას.

  სრულად წაკითხვა
 • საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციაში საერთაშორისო ორგანიზაციებთან შეხვედრა გაიმართა

  დღეს, 19 მაისს საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილმა,  საგანმანათლებლო საბჭოს ex officio წევრებმა  დავით ასათიანმა და ირაკლი ყანდაშვილმა  დონორ ორგანიზაციებთან სეხვედრა გამართეს, რომელზეც განიხილეს ასოციაციაში მიმდინარე პროექტები, მომავალი თანამშრომლობის პერსპექტივები და საჭიროებები.

  სრულად წაკითხვა
 • საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის 2015 წლის თასის მფლობელი გახდა მალხაზ ლაფაჩის გუნდი „ ფორცა“

  26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით

  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის 2015 წლის საფეხბურთო თასის

  გათამაშების ფინალური მატჩები გაიმართა.

  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის 2015 წლის საფეხბურთო

  გათამაშების თასის მფლობელი გახდა მალხაზ ლაფაჩის გუნდი „

  ფორცა“, რომელმაც ფინალურ მატჩში 10-5 დაამარცხა გელა

  ნიკოლეიშვლის გუნდი.

  საფეხბურთო ტურნირის საუკეთესო ფეხბურთელად ჟიურიმ ერთხმად

  დაასახელა გელა ნიკოლეიშვილი, რომელმაც ასაკის მიუხედავად არ

  დაკარგა თავისი ტექნიკური არეალი და ოთხი ერთმანეთზე ლამაზი

  გატანილი გოლით დატოვა ტურნირი.

  საუკეთესო ბომბარდირი გახდა მალხაზ ლაფაჩის გუნდის „ფორცა’’

  ცენტალური თავდამსხმელი მირიან ნიკოლაძე, რომელმაც გააუმჯობესა

  წინა გათამაშებაში დამყარებული თავისივე რეკორდი და ორ თამაშში 13

  გოლი გაიტანა, რაც სასწაული შედეგია.

  ტურნირის საუკეთესო მეკარის პრიზი გადაეცა ირაკლი გაბრიჩიძეს,

  რომელმაც რამოდენიმე შთამბეჭდავი სეივი შესთავაზა დამსწრე

  საზოგადოებას.

  2015 წლის გათამაშება გამოდგა ყველაზე დაძაბული და საინტერესო.

  ფინალურ ეტაპზე გავიდა ოთხი გუნდი, თბილისის იურიდიული

  დახმარების სამსახური, რუსთავის იურიდიული დახმარების

  სამსახური, მალხაზ ლაფაჩის გუნდი „ ფორცა“ და გელა ნიკოლეიშვლის

  გუნდი.

  ტურნირის ორი უდავო ფავორიტი თბილისის იურიდიული

  დახმარების სამსახური (2012 წლის და 2013 წლის გათამაშების

  გამარჯვებული) და მალხაზ ლაფაჩის გუნდი „ფორცა“ (2014 წლის

  გათამაშების გამარჯვებული) იქნა განთესილი, ამიტომ თბილისის

  იურიდიული დახმარების სამსახური დაუპირისპირდა გელა

  ნიკოლეიშვლის გუნდს, ხოლო მალხაზ ლაფაჩის გუნდი „ფორცა“

  დაუპირისპირდა რუსთავის იურიდიული დახმარების სამსახურს.

  პირველი სენსაცია დაფიქსირდა პირველსავე მატჩში, ვინაიდან გელა

  ნიკოლეიშვლის გუნდმა ანგარიშით 5-2 დაამარცხა თბილისის

  იურიდიული დახმარების სამსახური და ფინალში გავიდა.

  მერე ნახევარფინალში მალხაზ ლაფაჩის გუნდმა „ფორცა“ 7-3 დაამარცხა

  რუსთავის იურიდიული დახმარების სამსახური. შეუჩერებელი იყო

  მირიან ნიკოლაძე, რომელმაც 6 ბურთი გაიტანა.

  ძალიან დაძაბული გამოდგა მატჩი მესამე ადგილისათვის, რომელშიც

  თბილისის იურიდიული დახმარების სამსახური დაუპირისპირდა

  რუსთავის იურიდიული დახმარების სამსახურს თამაშის ძირითადი

  დრო დამთავრდა ფრედ 5-5, დამატებითი დროის ბოლო წამებზე

  რუსთავის იურიდიული დახმარების სამსახურის გუნდმა

  გადამწყვეტი გოლი გაიტანა და გაიმარჯვა 8-7.

  დიდი სიურპრიზი იყო რუსთავის იურიდიული დახმარების

  სამსახურის საკამოდ კარგად ორგანიზებული გუნდი, რომელმაც

  გმირულად იბრძოლა ყველა შეხვედრაში და მაყურებლის დიდი

  სიმპათია დაიმსახურა.

  სასიამოვნიო სიურპრიზი იყო ადვოკატი ქალბატონების აქტიურობა,

  რომლებიც მოვიდნენ ფიანალური ტურნირის სანახავად და მხურვალედ

  გულშემატკივრობდნენ თავიანთ რჩეულებს.

  ზაზა ხატიაშვილი,

  ტურნირის უცვლელი მსაჯი და ორგანიზატორი.

  სრულად წაკითხვა
 • საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციამ და ადვოკატთა საერთაშორისო კავშირმა ერთობლივი კონფერენცია გამართეს

  დღეს, 28 მაისს საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციამ საერთაშორისო კონფერენცია გამართა თემაზე: ,,საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის  სტრუქტურა და საქმიანობა“.

   კონფერენცია ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილმა გახსნა, რომელმაც საქართველოში ადვოკატის უფლებების დაცვის გარანტიებზე და ხელისშემშლელ გარემოებებზე ისაუბრა. შეხვედრაზე ასევე განიხილებოდა საკითხები:საქართველოსადვოკატთაასოციაციისსტრუქტურა,  განგრძობადიიურიდიულიგანათლებისსისტემა, ადვოკატთაასოციაციისსასწავლო ცენტრი,ადვოკატთაასოციაციისსაგანმანათლებლოსაბჭო და საგანმანათლებლოღონისძიებებისაკრედიტაცია, ეთიკისკომისია-ადვოკატთა დისციპლინური პასუხისმგებლობა, ადვოკატთა საქმიანობის ორგანიზაციულ-სამართლებრივიფორმები (ბიურო,  ამხანაგობა და ა.შ.). საზოგადოებრივ ადვოკატთა საქმიანობისსტრუქტურა, ფუნქციები და ანაზღაურება.

   

  კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღეს ადვოკატთა საერთაშორისო კავშირის  დელეგაციამ, რომელსაც ხელმძღვანელობდა პრეზიდენტი- გიორგი ვოსკრესენსკი, ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს და ეთიკის კომისიის წევრებმა.

  სრულად წაკითხვა
 • საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარემ პოლნეთის ადვოკატთა ასოციაციასთან თანამშრომლობის მემორანდუმს მოაწერა ხელი

  პოლონეთში ქ. გდანსკში ევროპის ადვოკატთა ასოციაციების და სამართლის

  საბჭოს (CCBE) პლენარული სესია გაიმართა, რომელიც ლეგენდარულმა ლეხ

  ვალენსამ და ევროპის ადვოკატთა ასოციაციების სამართლის საბჭოს (CCBE)

  პრეზიდენტმა მარია სლაზაკმა გახსნეს. ქალბატონმა მარია სლაზაკმა

  გამოსვლისას განსაკუთრებით აღნიშნა საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის

  როლი ადვოკატის პროფესიის განვითარებაში, რაც არის უდიდესი მიღწევა ჩვენი

  პროფესიის განვითარებისათვის. საზეიმო ვითარებაში საქართველოს ადვოკატთა

  ასოციაციამ პოლონეთის ადვოკატთა ასოციაციასთან ურთიერთთანამშრომლობის

  მემორანდუმი გააფორმა. შეთანხმების მემორანდუმს ქალბატონმა მარია

  სლაზაკმა და პოლონეთის ყოფილმა პრეზიდენტმა ლეხ ვალენსამ მოაწერეს

  ხელი. სესიაზე მოხსენებით გამოვიდა საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის

  თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილი, რომელმაც საქართველოში ადვოკატთა

  ინსტიტუციური უფლებების დარღვევაზე და ადვოკატის საქმიანობაში უხეშად

  ჩარევის ფაქტებზე ისაუბრა.

  პოლონეთში ქართულ დელეგაციას წარმოადგენდნენ საქართველოს ადვოკატთა

  ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილი, აღმასრულებელი საბჭოს წევრი,

  ასოციაციის საერთაშორისო მდივანი დავით ასათიანი და ახალგაზრდა

  წარმატებული ადვოკატი ქეთევან სვანიძე. სესიის დამთავრების შემდეგ

  გაიმართა ქართული დელეგაციის შეხვედრა პოლონეთის ყოფილ პრეზიდენტთან

  ლეხ ვალენსასთან.

  სრულად წაკითხვა
 • სასტუმროში ,,რედისონ-ბლუ ივერია“ ევროკავშირის და ევრიპის საბჭოს ერთობლივი პროექტის ,,საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის მხარდაჭერა“ პრეზენტაცია გაიმართა

  2 ივნისს, ევროპის საბჭოს ორგანიზებით, სასტუმროში ,,რედისონ-ბლუ ივერია“

  ევროკავშირის და ევროპის საბჭოს ერთობლივი პროექტის „საქართველოს

  ადვოკატთა ასოციაციის მხარდაჭერა“ ოფიციალური გახსნითი შეხვედრა

  გაიმართა, რომელიც ევროპის საბჭოს და ევროკავშირის ოფისების

  წარმომადგენლებმა გახსნეს.

  შეხვედრაზე საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა

  ხატიაშვილმა ადვოკატთა ასოციაციის გამოწვევბზე, რეფორმებზე და

  საქართველოში ადვოკატის უფლებების დარღვევის ფაქტებზე ისაუბრა.

  პროექტი არის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში ევროკავშირსა და

  ევროპის საბჭოს შორის 2014 წელს დადებული შთანხმების ნაწილი, რომლის

  ძირითადი მიმართულებებია: საკანონმდებლო ბაზის, ასოციაციის ეთიკის

  კომისიისა და რეგულაციების მუშაობის დახვეწა, განგრძობადი იურიდიული

  განათლების ხელშეწყობა, საკვალიფიკაციო გამოცდის ფორმატის დახვეწა.

  შეხვედრა საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის, საქართველოს პარლამენტის

  წევრები, საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.

  სრულად წაკითხვა

საკონტაქტო ინფორმაცია

2 224 654

ეთიკის კომისიის ცხელი ხაზი

2 200 262

სიახლეები და ღონისძიებები

ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარის ღია წერილი საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს ნინო გვენეტაძეს

02 ივლისი 2015

ქალბატონო ნინო, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე გამოვხატავ დიდ პატივისცემას თქვენი პიროვნების მიმართ, ვაფასებ თქვენს პროფესიონალიზმს და წესიერებას. ქალბატონო ნინო, საკასაციო სასამართლოს წარმოებაშია  ს.ს.ი.პ. „საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის“ საკასაციო საჩივარი ადვოკატთა ასოციაციის მხრი

ზაზა ხატიაშვილის მიმართვა!

01 ივლისი 2015

პატივცემულო კოლეგებო, ადვოკატების დევნამ მიიღო შეუქცევადი ხასიათი, დღე არ გავა, ადვოკატს არ მიაყენონ შეურაცხყოფა.  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე გადავედი ადვოკატთა უფლებების დაცვის ბრძოლის რეჟიმში, რასაც უნდა მოჰყვეს დიდი საპროტესტო აქციები, სხვაგვარად ხელისუფლებას არ სურს შეიგნოს, თუ როგორ უნდა მოე

ს.ს.ი.პ. ,,საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის“ აღმასრულებელი საბჭო ასოციაციაში პროკურატურის გამოცდაჩაბარებულ პირთა გაწევრიანების თემაზე არსებულ საჯარო დისკუსიას ეხმიანება

25 ივნისი 2015

ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარემ საჯარო გახადა თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციული კოლეგიის ორი კონკრეტული მოსამართლის მხრიდან ადმინისტრაციული სამართალწარმოების პროცესში შესაძლო კანონდარღვევის თაობაზე, რასაც თბილისის საქალაქო სასამართლოს განცხადება და მედიის საშუალებებში დისკუსია მოჰყვა. ასოციაციის თავმჯ

გთხოვთ იხილოთ ევროპის ადვოკატთა ასოციაციების და სამართლის საბჭოს- (CCBE) -Newsletter N43

24 ივნისი 2015

გთხოვთ იხილოთ ევროპის ადვოკატთა ასოციაციების და სამართლის საბჭოს- (CCBE) -Newsletter N43

პრესკონფერენცია

23 ივნისი 2015

23 ივნისს 15:00 საათზე საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიშვილმა პრესკონფერენცია გამართა და მოსამართლეების ლელა ცანავას და გიორგი მიქაუტაძის მიერ სავარაუდოდ ჩადენილი კორუფციული ქმედება, სამსახურებრივი სიყალბე, სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ფაქტების ამსახველი ვიდეომასალა გააცნო ჟუ

ვიზიტი სტრასბურგში

18 ივნისი 2015

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის დელეგაცია, აღმასრულებელი საბჭოს წევრი, ადვოკატი ირაკლი ყანდაშვილის ხელმძღვანელობით ევროპის საბჭოს მიწვევით იმყოფებოდა სტრასბურგში, სადაც მონაწილეობა მიიღო ევროპის საბჭოს მმართველი კომიტეტის სხდომაზე და ევროპის საბჭოს ეგიდით პირველად ორგანიზებულ იმიტირებულ სასამართლო პროცესებში.ვიზიტის ფ

ტრაგედია თბილისში

15 ივნისი 2015

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია გამოხატავს ღრმა მწუხარებას თბილისში დატრიალებული საშინელი ტრაგედიის გამო და უსამძიმრებს გარდაცვლილი მოქალაქეების ოჯახებს. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციაში შექმნილია შტაბი, რომელიც გახმარებას გაუწევს სტიქიით დაზარალებულ მოქალაქეებს.

ევროპის ადვოკატთა ასოციაციების და სამართლის საბჭოს (CCBE) ოფიციალური ვებ-გვერდი საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციასთან თანამშრომლობაზე წერს

11 ივნისი 2015

დღეს, ევროპის ადვოკატთა ასოციაციების და სამართლის საბჭოს (CCBE) ოფიციალურ ვებ-გვერდზე საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის, CCBE-ს და პოლონეთის ადვოკატთა ასოციაციებს შორის  ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ ინფორმაცია გამოქვეყნდა, რომელსაც  30 მაისს, CCBE-ს პლენარული სესიის ფარგლებში მოეწერა ხელი ქალაქ გდანსკში, პოლო

სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭო ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო ინსტიტუტთან დაკავშირებულ საზოგადოებრივ დისკუსიას ეხმაურება

10 ივნისი 2015

უპირველესად, ხაზგასმით გვინდა აღვნიშნოთ, რომ ადვოკატთა კორპუსისთვის მნიშვნელოვანია ქვეყანაში დაცული იყოს საზოგადოებრივი უსაფრთხოება და არსებობდეს დანაშაულთან ბრძოლის ეფექტიანი მექანიზმები, რაც გულისხმობს იმას, რომ პირს რომელიც ჩაიდენს კანონდარღვევას თუ დანაშაულს დაეკისროს ადექვატური პასუხისმგებლობა. ამასთან, ყველა

სამგლოვიარო განცხადება

10 ივნისი 2015

ვლადიმერ სანიკიძეს გარდაეცვალა მამა.პანაშვიდი 9-10 ივნისი, 15:00-20:00 საათი.გასვენება: ხუთშაბათს 14:00 საათი.მისამართი: აფრიკის დასახლება.(ჭიჭინაძის ქუჩის ავტობუსების და სამარშუტო ტაქსების ბოლო გაჩერება, კერძო სახლების დასახლება)

ყველა სიახლე